ข้อมูลทั่วไป :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

  • ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    เผยแพร่วันที่111 : 2023-01-10 14:37:13 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 1307


ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

กรมพลศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งแรกขึ้นที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2534  จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสนองความต้องการเข้าเรียนกีฬาของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง กรมพลศึกษาจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2537 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538  เป็นต้นไป และบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียน คือ ฯพณฯ อดิศร เพียงเกษ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวิทย์  วิสุทธิสิน นายกว้าง รอบคอบ  อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.จรวยพร ธรนินทร์ และ รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา โดยมีนายวิชัย หล้าหา เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นคนแรกใช้สถานที่ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ทำการ
            โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่กับการจัดการฝึกซ้อมกีฬา ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดสอนกีฬา 7  ชนิดกีฬา  ได้แก่
1. กรีฑา ชาย / หญิง                                 
2. ฟุตบอล ชาย / หญิง
3. มวยสากลสมัครเล่น ชาย / หญิง                 
4. มวยไทยสมัครเล่น ชาย
5. แฮนด์บอล หญิง                        
6. เซปักตะกร้อ หญิง
7. เทนนิส หญิง


ชื่อโรงเรียน
                     ชื่อภาษาไทย                  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
            อักษรย่อ                         กฬ.ขก.
            ชื่อภาษาอังกฤษ            KHON KAEN SPORTS SCHOOL
            อักษรย่อ                         KKNSS


ปรัชญาโรงเรียน
            กริยาเจ  กริยาเถนํ “ทำอะไร  ทำจริง”
 
คำขวัญโรงเรียน
            กีฬาเด่น         เน้นวินัย          ใฝ่ความรู้          คู่คุณธรรม
 

สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง        หมายถึง  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  รับผิดชอบ  ใฝ่ดี  มีคุณธรรม  กตัญญูรู้คุณ
สีฟ้า                หมายถึง  สติปัญญากว้างไกล  มานะอดทน  ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์  หรือ  ต้นคูน 
ข้อมูลพื้นฐาน

เพลงมาร์ชโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน แผนผังที่ตั้งโรงเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video กิจกรรม วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก