ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นายอภิชัย พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นายอภิชัย พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นายอภิชัย พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นางจารุณี ชมนิกร
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นางสาวอังคณา พรมจักร์
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นายสันต์ โมฆรัตน์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นางจารุณี ชมนิกร
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นางสาวอังคณา พรมจักร์
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นายสันต์ โมฆรัตน์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นางจารุณี ชมนิกร
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นางสาวอังคณา พรมจักร์
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 4
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -


นายสันต์ โมฆรัตน์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3
ฝ่ายบริหาร
โทร:- -