ฝ่ายพัฒนากีฬา :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวศศิธร ลีทอง
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายโกมล รัตนดี
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวศศิธร ลีทอง
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายโกมล รัตนดี
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวศศิธร ลีทอง
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายโกมล รัตนดี
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายพัชรพล สุวรรณเพ็ง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายอภิชาติ ทองผา
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายเกียรติศักดิ์ สายสอน
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาววันเพ็ญ สีลา
ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายพัชรพล สุวรรณเพ็ง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายอภิชาติ ทองผา
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายเกียรติศักดิ์ สายสอน
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาววันเพ็ญ สีลา
ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายพัชรพล สุวรรณเพ็ง
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายอภิชาติ ทองผา
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายเกียรติศักดิ์ สายสอน
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาววันเพ็ญ สีลา
ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวปิยธิดา ขาวดี
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวกัลยารัตน์ อรัญเพิ่ม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายกชนัฐ สิงละคร
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายอานนท์ ปิยะรัตน์
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวปิยธิดา ขาวดี
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวกัลยารัตน์ อรัญเพิ่ม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายกชนัฐ สิงละคร
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายอานนท์ ปิยะรัตน์
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวปิยธิดา ขาวดี
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นางสาวกัลยารัตน์ อรัญเพิ่ม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายกชนัฐ สิงละคร
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -


นายอานนท์ ปิยะรัตน์
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
โทร:- -