ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

                  รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

                            ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายวิชัย  

หล้าหา

อาจารย์ใหญ่

.. 2538 –

.. 2539

2

ดร.พัฒนาชาติ 

กฤดิบวร

อาจารย์ใหญ่

.. 2539 –

.. 2540

3

นายอดิศร 

ไกรว่อง

อาจารย์ใหญ่

.. 2540 –

.. 2540

4

นายสมพงษ์ 

ชาตะวิถี

อาจารย์ใหญ่

.. 2540 –

.. 2540

5

นายจีระศักดิ์ 

แสนสุธา

อาจารย์ใหญ่

.. 2540 –

.. 2540

6

นายประวิทย์ 

อุ่นวิจิตร

อาจารย์ใหญ่

.. 2540 –

.. 2541

7

นายสาธิต 

ลิ้มขจรเดช

อาจารย์ใหญ่

.. 2541 –

.. 2543

8

นายสาธิต 

ลิ้มขจรเดช

ผู้อำนวยการ

.. 2543 –

.. 2547

9

ดร.พัฒนาชาติ 

กฤดิบวร

ผู้อำนวยการ

.. 2547 –

.. 2548

10

นายสาธิต 

ลิ้มขจรเดช

ผู้อำนวยการ

.. 2548 –

พ.ศ. 2549

11

นายสมิทธิเดช 

โม่งประณีต

ผู้อำนวยการ

..2 549 –

พ.ศ. 2550

12

นายจิราวัฒน์ 

ขจรศิลป์

ผู้อำนวยการ

.. 2550 –

พ.ศ. 2554

13

นายอติเดช 

ศรบุญทอง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2554 –

พ.ศ. 2556

14

ดร.ราวีวัฒน์ 

รัตนโกเศศ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2556 –

พ.ศ. 2562

15

ดร.พุฒิพงศ์ 

นากา

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2562 –

พ.ศ. 2564

16

ดร.สมเจตร์

รอดนารายณ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2564 –

พ.ศ. 2565

17

ดร.บุญสันต์

ศรีขันธ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2565 –

ปัจจุบันข้อมูลพื้นฐาน

เพลงมาร์ชโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน แผนผังที่ตั้งโรงเรียน โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video กิจกรรม วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิก