ฝ่ายวิชาการ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นางรพีพร ศรีไสว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางรพีพร ศรีไสว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางรพีพร ศรีไสว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางยุวดี สมขันตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนริศรา มืดนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ดร.วีราภา พนาเวช
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพูนสิน กุลแพง
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวชฎาพร กำนอก
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางยุวดี สมขันตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนริศรา มืดนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ดร.วีราภา พนาเวช
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพูนสิน กุลแพง
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวชฎาพร กำนอก
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางยุวดี สมขันตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนริศรา มืดนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ดร.วีราภา พนาเวช
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพูนสิน กุลแพง
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวชฎาพร กำนอก
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอรวรรณ วงษ์พล
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพัชราภรณ์ โสดาหนู
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเจตนา ศรีไว
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนฤพร บุญทัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอรวรรณ วงษ์พล
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพัชราภรณ์ โสดาหนู
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเจตนา ศรีไว
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนฤพร บุญทัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอรวรรณ วงษ์พล
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพัชราภรณ์ โสดาหนู
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเจตนา ศรีไว
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนฤพร บุญทัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวรัชนีพรรณ เพียเกษม
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายวิทยา คณะหาญ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปารีณา นิลคง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปาริชาติ สัจจนวล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเขมชาติ พิมวัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวรัชนีพรรณ เพียเกษม
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายวิทยา คณะหาญ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปารีณา นิลคง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปาริชาติ สัจจนวล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเขมชาติ พิมวัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวรัชนีพรรณ เพียเกษม
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายวิทยา คณะหาญ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปารีณา นิลคง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปาริชาติ สัจจนวล
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเขมชาติ พิมวัน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -