ฝ่ายวิชาการ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นางรพีพร ศรีไสว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางรพีพร ศรีไสว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางรพีพร ศรีไสว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางยุวดี สมขันตรี
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนริศรา มืดนนท์
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาววีราภา พนาเวช
ครู อันดับ คศ.2
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพูนสิน กุลแพง
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวชฎาพร กำนอก
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางยุวดี สมขันตรี
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนริศรา มืดนนท์
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาววีราภา พนาเวช
ครู อันดับ คศ.2
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพูนสิน กุลแพง
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวชฎาพร กำนอก
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางยุวดี สมขันตรี
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนริศรา มืดนนท์
ครู อันดับ คศ.3
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาววีราภา พนาเวช
ครู อันดับ คศ.2
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพูนสิน กุลแพง
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวชฎาพร กำนอก
ครู อันดับ คศ.1
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอรวรรณ วงษ์พล
อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพัชราภรณ์ โสดาหนู
อาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์
อาจารย์ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเจตนา ศรีไว
อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอรวรรณ วงษ์พล
อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพัชราภรณ์ โสดาหนู
อาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์
อาจารย์ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเจตนา ศรีไว
อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวอรวรรณ วงษ์พล
อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวพัชราภรณ์ โสดาหนู
อาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพงษ์ ใคร่นุ่นสิงห์
อาจารย์ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายเจตนา ศรีไว
อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวรัชนีพรรณ เพียเกษม
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนฤพร บุญทัน
อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายวิทยา คณะหาญ
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปารีณา นิลคง
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวรัชนีพรรณ เพียเกษม
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนฤพร บุญทัน
อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายวิทยา คณะหาญ
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปารีณา นิลคง
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวรัชนีพรรณ เพียเกษม
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวนฤพร บุญทัน
อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นายวิทยา คณะหาญ
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -


นางสาวปารีณา นิลคง
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
โทร:- -